005-cost.png

سامانه مدیریت بودجه

سامانه مدیریت بودجه پوشا با در اختیار گذاشتن ابزار مدیریتی و کنترلی برای این واحد برنامه ریزی و بودجه سازمان هاو شرکت های مختلف، از مرحله آغازین تخصیص اعتبار به پروژه های مختلف تا کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها، امکان مدیریت هریک از مراحل اجرای پروژه را فراهم مینماید.از نمونه امکانات این سامانه به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
-    مدیریت درخواست بودجه
-    مدیریت برنامه ها، طرح و پروژه در سالهای مختلف وتعیین بودجه مناطق ازهرپروژه و گزارشات پیشرفت طرح ها
-    تامین اعتبار برای هر زیرپروژه(قرارداد)
-    پیگیری تعهد اعتبار
-    رصد صورت وضعیت های تایید شده
-    رصد مالی پرداخت شده
-    گزارشات عملکرد بودجه

logo-samandehi