018-map.png

سامانه آموزش مجازی (LMS)

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS  ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آموزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ LMSﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است.
سیستم LMS یا Learning Management System سیستمی است که کلیه نیازهای آموزشی سازمان را به صورت الکترونیکی و اینترنتی برآورده می‌کند. با داشتن سیستم LMS می‌توان کلیه فعالیت های آموزشی سازمان را به صورت اینترنتی انجام داد.
مزایای سامانه آموزش مجازی:
۱) عدم نیاز به حضور تمامی شرکت کنندگان جلسه در محل خاص
۲) برای سازمان‌های بزرگ که در سراسر ایران شعبه دارند، می‌توان یک برنامه آموزشی واحد را اجرا کرد.
۳) دانشجویان شهرستان ها می‌توانند از همان کیفیت و همان کلاس درس برگزار شده در مرکز استفاده کنند.
۴) جلوگیری از اتلاف وقت استاد و فراگیران برای رفت و برگشت
۵) امکان تصحیح آنلاین تکالیف و نمرده دهی آنلاین وجود دارد.
۶) منابع بسیاری از طریق اینترنت، می‌توانند بین اساتید و دانشجویان جابجا شوند.
7) جلوگیری از صرف هزینه هایی چون خرید کاغذ و چاپ
8) ایجاد بانک اطلاعات از سوابق تحصیلی و برگه های امتحانی
logo-samandehi